verkoopsvoorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt.

  1. Conform de regelgeving van het Vlaams Energieagentschap, worden facturen voor het opstellen van energieprestatiecertificaten verzonden naar de aanvragers ervan en worden de certificaten zelf enkel en alleen afgeleverd aan de eigenaars van de domicilie;
  2. Tenzij expliciet en voorafgaand aan het opstellen van de factuur, anders vermeld, wordt voorafgaand aan de vereffening van de factuur, elektronisch een voorbeeld afgeleverd van de afgesproken diensten, met name een proefcertificaat;
  3. Na vereffening van de factuur, welke impliceert dat de eigenaar akkoord gaat met vermeldingen op het proefcertificaat, zal het definitieve certificaat elektronisch worden toegezonden binnen de 30 kalenderdagen;
  4. Indien opmerkingen of betwistingen ontstaan over de bevindingen van de energiedeskundige, kan een bijkomend onderzoek ingesteld worden. Dit onderzoek wordt dan beschouwd als een nieuwe aanvraag en staat los van eerder gepresteerde diensten waarmee de klant, conform artikel 3, reeds akkoord was gegaan;
  5. Indien de klant, na vereffening van de factuur, alsnog een papieren versie van het energieprestatiecertificaat wenst te bekomen, behoudt TDC Engineering zich het recht voor hier administratieve kosten aan te rekenen;
  6. Certificaten zijn geen consumptiegoederen en kunnen niet vallen onder de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen;
  7. Voor elke niet betaalde factuur zal vanaf de vervaldag, na aangetekende verzending van een aanmaning, een forfait van 10% van het factuurbedrag worden aangerekend, en maandelijks met 10% van het factuurbedrag verhoogd worden. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht;
  8. Persoonsgegevens die gebonden zijn aan het energieprestatiecertificaat, worden eveneens 10 jaren bijgehouden, te tellen vanaf de datum van aflevering van het certificaat. Deze zijn (bedrijfs-)naam, adres van de aanvrager op het moment van facturatie, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel ondernemingsnummer;
  9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.
%d bloggers liken dit: